Podział czynności

Zarządzenie Nr 8.2016

Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 19 maja 2016r.

w sprawie podziału czynności kierownictwa Sądu Rejonowego w Pabianicach

Na podstawie art. 22 § 1 , art. 22b § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) oraz § 34 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316, ustalam podział czynności Prezesów Sądu Rejonowego w Pabianicach :

 

Prezes Sądu Rejonowego w Pabianicach SSR Barbara Pasińska:

 1. Kieruje Sądem Rejonowym w Pabianicach i reprezentuje Sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu .
 2. Pełni czynności administracji sądowej i sprawuje wewnętrzny nadzór nad działalnością administracyjną Sądu Rejonowego w Pabianicach , a także wykonuje inne czynności określone w ustawie i przepisach odrębnych .
 3. Kieruje działalnością administracyjną Sądu Rejonowego w Pabianicach , w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania Sądu, bezpośrednio związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze innych ustaw .
 4. Podejmuje decyzje kadrowe w odniesieniu do:

 

 • sędziów, referendarzy, asystentów sędziów i kuratorów sądowych ,
 • wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Sądu z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości oraz sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad działalnością Dyrektora w zakresie niezastrzeżonym dla Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Łodzi, określa potrzeby Sądu Rejonowego w Pabianicach konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez Sąd zadań , o których mowa w art. 1 § 2 i 3 z wyłączeniem kompetencji określonych w art. 31a § 1 pkt 1- 3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) .

       5.Załatwia sprawy z zakresu działania Oddziału Administracyjnego za wyjątkiem przekazanych w ramach niniejszego   podziału czynności zadań upoważnionego Wiceprezesa . W szczególności załatwia sprawy:

 

 • wydaje zarządzenia dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania Sądu ,
 • obejmujące doskonalenie organizacji i techniki pracy sekretariatów sądowych ,
 • dotyczące projektów zmian organizacyjno-funkcjonalnych struktury Sądu Rejonowego
  w Pabianicach,
 • związane z archiwizowaniem akt i dokumentów,
 • zastępstwa prawnego resortu w postępowaniu sądowym ,
 • rozpatruje skargi i wnioski dotyczące pracy Sądu oraz przyjmuje interesantów .

       6.W trybie i granicach nadzoru administracyjnego załatwia sprawy z zakresu :

 • jurysdykcji sądowej w sprawach:

           -  karnych , karno-skarbowych i wykroczeń ,

           -  postępowania wykonawczego w sprawach karnych , karno-skarbowych i wykroczeń ,

 •  kontroli skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach :

           - karnych , karno-skarbowych i wykroczeń.
        7.Sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych oraz dokonuje analizy orzecznictwa pod względem poziomu jednolitości . W ramach tych czynności informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego .
        8.Sprawuje nadzór nad Inspektorem do spraw obronnych w zakresie realizacji zadań obronnych .
        9.Wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2015r. poz. 2135).

      10.Wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182 , poz. 1228 oraz z 2015r. poz. 21 i 1224).
      11.Sprawuje zwierzchni nadzór nad Biurem Obsługi Interesantów z wyjątkiem kompetencji Dyrektora Sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych, a także zwierzchnictwa służbowego nad pracownikami.
     12.Przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Pabianicach .
     13.Powołuje i odwołuje kuratorów społecznych na wniosek kierownika właściwego Zespołu Kuratorskie Służby Sądowej.
     14.Współpracuje ze środkami masowego przekazu w sprawach karnych , karno-skarbowych i wykroczeń , a także postępowania wykonawczego w tych sprawach .
     15.Sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach.

      16. Pełni inne czynności przewidziane w ustawie o ustroju sądów powszechnych oraz w przepisach odrębnych.

 

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Pabianicach SSR Marzena Sztajer

 1. Zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach w czasie jego nieobecności we wszystkich należących do jego kompetencji czynnościach .
 2. W trybie i graniach nadzoru administracyjnego załatwia sprawy z zakresu:
 • jurysdykcji sądowej w sprawach:
  -  cywilnych,      
  -  rodzinnych i nieletnich ,      
  -  wieczystoksięgowych ,          
  -  nadzoru nad działalnością komorników,
 •  kontroli skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach :

          -  cywilnych,       
          -  rodzinnych i nieletnich ,
          -  wieczystoksięgowych ,   
          -  komorniczych .

 • rozpatruje skargi i wnioski dotyczące pracy Sądu oraz przyjmuje interesantów z podległego pionu orzeczniczego.
  3.Sprawuje nadzór - za pośrednictwem Kierowników - nad Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej.
  4.Organizuje i koordynuje wybór ławników.
  5.Ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników w rozprawach .
  6.Współpracuje z Radą Ławniczą .
  7.Organizuje szkolenia dla ławników i kuratorów sądowych .
  8.Udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu Rejonowego w Pabianicach w trybie ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058).
  9.Współpracuje ze środkami masowego przekazu w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich,  wieczystoksięgowych i komorniczych .
  10.Wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach lub w ramach stałego upoważnienia.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2016r

                                                                                                                            PREZES
                                                                                    Sądu Rejonowego w Pabianicach
                                                                                                        / - /  
                                                                                                   Barbara Pasińska